luni, 27 august 2012

COMUNICAT Proiect ORDONANTA DE URGENTA 23.08.2012

COMUNICAT
Vă facem cunoscut că joi, 23.08.2012, a avut loc o nouă şedinţă a Comisiei M.Ap.N. pentru discutarea proiectului noii legi a pensiilor militare de stat sub conducerea consilierului ministrului, d-na Luminiţa-Simona Sârbu. A fost prezent secretarul de stat Sebastian Huluban.
Au participat reprezentanţi ai principalelor structuri militare şi ai unor organizaţii ale militarilor în rezervă şi în retragere.
Delegaţia A.N.C.M.R.R. care a participat la această şedinţă a fost formată din: gl.(r) dr. Mihai Iliescu, gl. (r) Dan Ion, gl. (r) Dumitru Ianculescu şi cdr. (r) Constantin Alexandru.
Au fost discutate unele articole din proiectul legii pensiilor militare, delegaţia noastră susţinând punctele de vedere stabilite anterior.
Ministerul Apărării Naţionale a mai prezentat proiectul unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului privind rezolvarea unor probleme referitoare la pensiile militare diminuate, pe care il prezentam mai jos.
Rugăm să studiaţi acest proiect şi să ne transmiteţi urgent propunerile, în vederea formulării răspunsului nostru către d-na Luminiţa-Simona Sârbu.

BIROUL  PERMANENT CENTRAL

ORDONANȚA DE URGENTA
Nr________din ……’-…
                privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

În temeiul art. 115  alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă Prezenta ordonanță de urgență.

Art. I Pensiile militare de stat ale cadrelor militare, pensiile de stat ale polițiștilor și
funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, care prin Legea nr, ll9/2010 privind unele măsuri in domeniul pensiilor. cu modificările și completările ulterioare, au fost integrate. prin recalculare in sistemul public de pensii și revizuite  în baza ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare. ordine publică si siguranță națională, aprobată prin legea nr.165/2011, cu modificările și completările ulterioare, se reevaIuează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
Art. 2 Prin reevaluare se ințelege procesul de analizare a situației categoriilor de pensii menționate la art.1 rezultate ca urmare a măsurilor de recalculare sau revizuire, după caz, și aplicarea, fie a unei masuri reparatorii de repunere in drepturile de plată avute la data de 31.12.2010, fie recunoașterea unui drept ca drept câștigat.
Art. 3 Pensiile reevaluate in ințelesul acestei legi, se tratează astfel:
(a)  prin repunerea in plată a drepturilor  de pensie la nivelul existent in data de 31.12.2010,  pentru cei ale căror drepturi au fost diminuate prin recalculare sau revizuire, după caz;
(b) prin recunoașterea drepturilor câțștigate pentru cei ale căror drepturi au crescut               prin recalculare sau revizuire, după caz.
Art, 4 (.1) Reevaluarea cu repunerea in plată a drepturilor de pensie la nivelul existent in data de 31.12.2010 , urmărește reconstituire unor drepturi subiective ca fiind drepturi declarative și a căror existență a fost afectată de măsurile legislative adoptate.
(2) Reconstituirea drepturilor subiective la nivelul lunii decembrie 2010. incepe cu data de 01.01.2012, iar punerea in plata a acestor drepturi reconstituite se face incepând cu data de 01.01.2013.
(3) Sumele lunare rezultate ca diferență intre pensia repusă in plată incepând cu 01.01.2013 și pensia aflată in plata incepând cu data de 01.01.2012 se definesc ca prejudicii aduse prin efectul legii patrimoniului pensionarilor.
(4) Restituirea sumelor definite conform alin. (3) se face, din oficiu, in baza metodologiei emise de  ministrul/directorul instituției publice respective.
Art.5 (1) Reevaluarea prin recunoașterea drepturilor câștigate prin operațiile de recalculare sau revizuire, după caz, are loc după verificarea legalității și autenticității documentelor existente in dosarul de pensionare. inclusiv a condiților de valabilitate a acestora, cu validarea dalelor conținute.
(2) În situatia in care, in activitateta de verificare prevăzută la alin.( I ) se constată elemente care nu corespund realității sau pot determina nulitatea documentului, datele din docurnentul se exclud  de la validare, iar dacă acest fapt conduce la stabilirea unui prejudiciu, recuperarea  prejudiciului se face in conformitate cu prevederile legale.
(3) Persoanele care au emis documente fără respectarea condițiilor de valabilitate a acestora, precum și persoanele care au accesat baza de date și au introdus date in sistemul informatic de gestiune a pensiilor fără a avea competența și autorizarea necesare vor răspunde   conform gravității faptei săvârșite in fața organelor abilitate ale statului.
Art.6  La reevaluarea drepturilor de pensie se aplică, după caz.. prevederile H.G.1294/2001,  cu completările și modificările ulterioare, inclusiv cele cuprinse în H.G. S-1019/2010 și a actelor subsecvente de aplicare dispuse de conducătorii instituțiilor publice.
Art 7 (1) Cuantumul pensiilor reevaluate se actualizează in conformitate cu prevederile legii privind pensiile militare de stat.
(2) Actualizarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai dacă  cuantumul pensiei in plată nu depășește echivalentul venitului lunar incasat de cadrele rnilitare active, polițiștii sau funcționarii publici cu statut special din sistemul penitenciarelor potrivit gradului militar/prcfesional și funcției maxime avute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu (Atenție: acest alineat se poate scoate și se poate adăuga la capitolul,,Actualizarea pensiilar militare de stat”, eventual
cu precizarea unei perioade până la care are loc actualizarea pensiilor).
Art 8  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă;
(a) art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. I l9/20l0 privind  unele măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările și completările ulterioare;
(b) art.1 din Ordonanțra de Urgență  a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare,  ordine publică și siguranță naționaă, aprobată prin Legea nr.165/2011..
Art.(9)  Prezenta ordonanță  de urgență   intră în vigoare la data de 01.01.201 3 .Câteva   precizări:
*Separarea de viitoarea lege a pensiilor militare este necesară deoarece: rezolvă in rnod separat situalii juridice diferite ale pensionarilor; se elimină situația de dependență  față de un singur act a clarificării situației diferitelor categorii de pensionari; posibil ca statutul noilor pensionari conform noii legi a pensiilor militare să se aprobe mult peste data de 01.01.2013, data de la care SE REPU IN DREPTURI pensionarii cu pensii diminuate, cu efectele menționate.
**Asimilarea pensiilor din actuala ordonanță de urgență ca pensii militare de stat se va face prin noua lege a pensiilor rnilitare de stat cu recuperarea integrală a statutului de military. Ca urmare,  va exista o perioada asumată in care tipul de pensie nu este cuprins intr-un system existent, insă aceasta va fi de scurtă durată și se va elimina prin precizările viitoarei legi a pensiilor militare de stat: Ex. ,,Pensiile din actuala lege,  inclusiv cele cuprinse in Ordonanța de Urgență a Guvernulut nr._______ privind _________devin pensii militare de stat în înțelesul prezentei legi”.
***O asemenea mențiune activează prevederile art.7 din OUG, realizând practic
conexiunea Ia sistemul actualizării pensiilor militare de stat si a recăpătării statutului de  cadru militar in rezervă (desigur că statutul va fi recăpătat integral prin alte prevederi legale).

ADUNAREA GENERALĂ LUNARĂ

DATA ŞI ORA: 30.08.2012, ORA 09.00
LOCUL: SALA DE SPECTACOLE A CERCULUI MILITAR MANGALIA
ORDINEA DE ZI:
  1. PROBLEME STATUTAR-ORGANIZATORICE: Evidenţă, colectarea cotizaţiei, aniversări, diplome de excelenţă;
  2. ACTIVITĂŢI CULTURAL - EDUCATIVE: "Semnificaţia istorică a zilei de 23 august"
  3. INFO - PENSII ŞI DIVERSE: Comunicate ale ANCMRR Central

sâmbătă, 11 august 2012

 

PRAZNICUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI ÎMBRACĂ ÎN HAINE DE     SĂRBĂTOARE 
ÎNTREAGA MARINĂ ROMÂNĂ. SE CUVINE SĂ URĂM  CELOR CARE O SLUJESC   MULTĂ PUTERE DE MUNCĂ PENTRU AI PUTEA DUCE FAIMA MAI DEPARTE ÎN LUME. ÎN ACELAŞI TIMP, ADRESĂM  CELE MAI BUNE GÂNDURI CELOR CARE ÎŞI ANIVERSEAZĂ ONOMASTICA CU ACEASTĂ OCAZIE.
TUTUROR, UN CĂLDUROS
LA MULŢI ANI!