ANUNŢURI

Filiala Mangalia a ANCMRR este in doliu. Presedintele ei, comandorul(rtr) CONSTANTIN JIVA ne-a parasit fulgerator in noaptea de 11-12 martie 2019. CONDOLEANTE FAMILIEI INDURERATE.
 DUMNEZEU SA-L IERTE !

EXPOZITIE DE GOBLENURI CU OCAZIA ZILEI NATIONALE A BULGARIEI
25 FEBRUARIE 2018, CERCUL MILITAR MANGALIA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=-4uV_QLNCLA 


ADUNAREA GENERALĂ PE ANUL 2018 A FILIALEI MANGALIA A ANCMRR
Joi, 22 februarie 2018,  Cercul Militar MangaliaADUNAREA GENERALĂ PE ANUL 2017 A FILIALEI MANGALIA A ANCMRR
Vineri, 31 martie 2017, la Cercul Militar Mangalia s-a desfăşurat adunarea generala pentru darea de seamă şi alegeri a filialei Mangalia a ANCMRR
ACTIVITATE PRILEJUITA DE ZIUA NATIONALA A BULGARIEI


http://www.mangalia.tv/ziua-nationala-a-bulgariei-a-fost-sarbatorita-la-cercul-militar-mangalia-video/ PROTOCOL DE COLABORARE 
Sâmbată, 26 noiembrie 2016, la Shabla-Bulgaria a fost reînoit protocolul de colaborare dintre Filiala Mangalia a ANCMRR şi Asociaţia Ofiţerilor şi Sergenţilor în Rezervă din Shabla.
Evenimentul a fost precedat de vernisajul expoziţiei de pictură ,,Ecografii arhitectural-navale" a doamnei Ioana Maier, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România

FELICITĂRI 
CAMARAZILOR NOŞTRI AVANSAŢI CU PRILEJUL ZILEI DE 25 OCTOMBRIE, 
ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI !

1. Comandor (rtg) BACIU AUREL

2. Comandor (rtg) DIMĂNCESCU DAN

3. Comandor (rtg) NICA ION

4. Colonel (rtg) BROASCĂ TRAIAN

5. Colonel (rtg) AGACHI 

3 comentarii:

 1. 1. CERERE GRUPE DE MUNCA

  DOMNULE COMANDANT

  Subsemnatul, cdor. (rz.) ......., domiciliat în localitatea......, str....., nr...., bl...., sc...., ap...., jud......, posesor al actului de identitate seria..., nr....., eliberat de ...la data de...., CNP 1........, cu dosar pensie nr......., va rog ca in conformitate cu art. 6, alin (7) din Ordinul nr. 123/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, publicat in Monitorul Oficial nr. 982 din 30.12.2015, sa dispuneti eliberarea fişei cu locurile de muncă privind încadrarea activităţilor şi a locurilor de muncă în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, urmand ca dupa luarea la cunostiinta sa solicit aplicarea articolului 13 din aceleasi norme, respectiv expedierea ei la Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale .

  Solicit ridicarea acesteia de la centrul militar, putand fi contactat la nr. de telefon .....
  (sau solicitati sa vi se trimta acasa un exemplar si alt exemplar direct la casa de Pensii Sectoriala)

  Semnatura......................... DATA................................

  Domnului Comandant al Centrului Militar Zonal Constanta


  2. CERERE RECALCULARE PENSIE
  Domnule Director,
  Subsemnatul, cdor (r) ……………………………. domiciliat in ............., str. ……………………., nr……., bl………., sc………, et………., ap….., judetul........., cod postal ………………, posesor al C.I. seria ………. nr……………. eliberata de SPCLEP ..................... la data de ………………., CNP .……………………….., dosar de pensie nr………………… , telefon ………………………., avand in vedere prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat , modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2015, articolul 109 alineat (2) , perioada în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28 , pe care va rog sa o luati in considerare la recalcularea pensiei mele in conditiile legii, este ……………………………….. .
  Cu stima,
  Semnatura....................... data......................

  Domnului director al Casei de pensii sectoriale a
  Ministerului Apararii Nationale
  Bucuresti, Drumul Taberei, nr.7-9,sector 6 , oficiu postal 66,
  cod postal 061352

  RăspundețiȘtergere
 2. ROMÂNIA
  ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR
  MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
  FILIALA MANGALIA
  Unitatea de la care a ieşit în rezervă (retragere) şi anul

  .......................................................................................


  CNP.................................................. Dosar de pensie nr..........................................................  ADEZIUNE INDIVIDUALĂ

  Subsemnatul/a (Grad,Nume, Iniţială,Prenume)…………………………………………………….
  arma……………………., promoţia………….,născut(ă) la data de…………………………în localitatea
  …………………………………………………,judeţul………………………………., posesor al B.I.(C.T)
  seria………, nr…………………… şi livretului militar seria……….., nr…………………… domiciliat în
  localitatea………………………………………, judetul ………………………, strada……………………
  ……………… nr……, bloc………., sc………., etj………, ap…….., telefon fix………………………….,
  telefon mobil……………………..
  STUDII: civile…………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  militare………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  Prin prezenta ader ca membru în Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere – Filiala Mangalia, mă oblig să respect Statutul şi să aplic prevederile acestuia. Consimt
  să achit taxa de înscriere………., costul carnetului……………., cotizaţia………/lună şi contribuţia-
  donaţie…………/an, în cuantumurile stabilite prin conferinţele naţionale şi adunări generale, prin plata anticipată pe tot anul calendaristic în primul trimestru al acestuia.
  Date despre familie……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  Data căsătoriei…………………………………………………………………………………………  Semnătura Data
  ………………….. ……………..

  RăspundețiȘtergere
 3. Model de contestatie la decizia de pensie militara!

  CATRE

  COMISIA DE CONTESTATII DIN CADRUL MAI

  Subsemnatul …………, …………… in rezerva, CNP …………………………, cu domiciliul in …………………………………
  In baza art. 97 si urmatoarele din legea 223 din 2015 privind pensiile militare de stat,

  Formulez prin prezenta,

  CONTESTATIE

  Impotriva deciziei de pensie nr. ……din……………. privind acordarea pensiei militare de stat, emisa de CASA DE PENSII SECTORIALA A MAI, pe care o consider nelegala pentru motivele si considerentele de mai jos:

  1) Baza de calcul utilizata pentru calcularea pensiei mele si in special pentru calcularea salariului de functie si de grad profesional, este eronata si nelegala intrucat s-a raportat la o valoare de referinta de 197, 3387 lei, cu sediul in art. II din OG 8/2008 si anexa 1 la OG 38/2003, ambele abrogate de la 01.01.2010.

  2) In mod eronat, in cadrul bazei de calcul, s-a stabilit pentru fiecare luna din perioada ....._......, un salariu de functie de .... lei, cu incalcarea principiului potrivit caruia salariul de functie nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat, regula stabilita prin art. 7 lit b) din legea 153 din 2017 si art. 87(2) din anexa VI la legea 153 din 2017. In perioada de referinta aleasa pentru stabilirea bazei de calcul, salariul de baza minim brut de tara garantat a fost ...... lei, cf HG nr. ....din anul.......... Pe cale de consecinta, daca salariul meu de functie, calculat cu metodele obisnuite de calcul, scadea sub nivelul salariului minim garantat, se activau prevederile speciale care impuneau ca salariul de functie sa aiba cel putin valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat.

  3)Cuantumul pensiei mele a fost gresit stabilit intrucat sporurile datorate pentru Semnul onorific " In Serviciul Patriei" si pentru contributivitate au fost incluse abuziv, fara temei legal, in cuantumul pensiei ce se stabileste prin raportare la salariul net cf art. 60 (1) din legea 223 din 2015 ( "La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei"), desi sporul datorat titularilor Semnului Onorific “In Serviciul Patriei”, cf art.11 din legea 80/1995, si cel datorat in baza art. 108 din legea 223 din 2015 se raporteaza la pensie ca baza de calcul, ceea ce presupune ca aceasta trebuie sa fie determinata definitiv, mai inainte de a servi ca baza de calcul pentru stabilirea cuantumurilor celor doua sporuri.

  Cu stima,
  Contestatar,
  ……………….

  RăspundețiȘtergere