luni, 10 septembrie 2012

COMUNICAT 06.09.2012

             Vă facem cunoscut că ANCMRR a primit hotărârea Curţii de Apel Bucureşti la acţiunea noastră privind anularea art.6 şi 7 din OUG 1/2011. Instanţa a respins acţiunea pe motiv de inadmisibilitate.
Având în vedere că guvernul actual a acceptat să reglementeze situaţia pensiilor militare prin acte normative, anulând deja art.7 din OUG 1 / 2011, şi este în curs de definitivare un nou proiect de lege a pensiilor militare de stat ,a fost pus în discuţie proiectul unei alte OUG, prin care să se rezolve şi celelalte probleme legate de pensiile diminuate, inclusiv anularea art.6 al OUG 1 / 2011. ANCMRR nu va mai declara recurs la hotărârea Curţii de Apel Bucureşti.
ANCMRR îşi rezervă dreptul de a relua acţiunea în instanţă dacă situţia pensiilor cadrelor militare în rezervă şi retragere, membri ai asociaţie va impune acest lucru.

Şeful Departamentului juridic,
Cdr.(r) Constantin Alexandru
Jurist
COMUNICAT
06.09.2012
Biroul Permanent Central al ANCMRR a analizat proiectul de ordonanţă de urgenţă prezentat în şedinţa din 23.08.2012 a Comisiei M.Ap.N. precum şi proiectul legii pensiilor militare de stat şi a transmis propunerile sale, astfel:

1) Proiectul Ordonanţei de urgenţă care ar urma sa fie reformulat astfel:

ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. …, DIN ……
privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor militarilor
(Proiect)
Articolul 1.
Pensiile  cadrelor militare, pensiile de stat ale poliţiştilor şi şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor care, prin legea 119/2010 privind unele măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările şi completările ulterioare, au fost integrate, prin recalculare, în sistemul public de pensii şi revizuite în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 1/2011, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin legea 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se reconsideră/revizuiesc, în condiţiile prezentei Ordonanţe de Urgenţă şi conform OUG 1/2011.
Articolul 2.
(1) Reconsiderarea/revizuirea pensiilor diminuate se face prin repunerea în plată în cuantumul avut pe data de 31.12.2010, cu corectarea, unde este cazul, a bazei de calcul şi revizuirea, potrivit O.U.G. 1/2011.
(2) Diferenţele rezultate vor fi restituite beneficiarilor, pe baza unei metodologii elaborate de fiecare dintre instituţiile de care aparţin aceştia, începând cu data de 01.01.2013.
Articolul 3.
(1) Pensiile aflate în plată al căror cuantum a crescut prin revizuire  sunt recunoscute ca drepturi câştigate,
(2) Pensiile de la al. (1) mai pot fi revizuite, până la data de 31.12.2013, conform prevederilor OUG 1/2011
Articolul 4.
La reconsiderarea/revizuirea drepturilor de pensie se aplică, după caz şi prevederile H.G. 1294/2001, cu completările şi modificările ulterioare, conform ultimului act de aplicare.
Articolul 5.
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă articolul 6 din OUG 1/2011

2) La proiectul legii pensiilor militare de stat,
 Biroul Permanent Central al ANCMRR a  transmis următoarele propuneri de completare şi modificare:
După art. 9 să se adauge un articol 91, cu următorul conţinut:
„Art. 91:
(1) Contribuţia individuală la asigurările sociale plătită până la data intrării în vigoare a prezentei legi se va plăti în continuare, sub forma unui fond mutual.
(2) Fondul mutual va fi colectat de Casa sectorială de pensii militare şi va fi folosit în completarea fondului de pensii militare transferat de la bugetul de stat.
(3) Militarii care cotizează la acest fond mutual vor primi un spor la pensie, astfel:
- cu 5%, pentru cei care contribuie timp de minimum 10 ani
- cu 10%, pentru cei care contribuie între 11 şi 25 de ani
- cu 15%, pentru cei care contribuie între 26 şi 35 ani
- cu 0,5% pentru fiecare an lucrat între 1 şi 9 ani şi peste 35 de ani
La art. 20, al. (1): „… vechime efectivă de 20 de ani, iar pentru gradaţi şi soldaţi, de 18 ani …”
- să se adauge un alineat c), cu următorul cuprins:
„c) în alte situaţii neimputabile militarului”
Art. 85: Să fie eliminat. Este în contradicţie cu art. 82
Art. 107: să fie reformulat astfel:
„Art. 107: Pensiile militare aflate în plată în momentul intrării în vigoare a prezentei legi redevin pensii militare de stat, aşa cum au fost reconsiderate/revizuite,  potrivit OUG nr. …. din …..”.
Art. 124: OUG 1/2011 să fie scoasă, aceasta urmând să-şi piardă valabilitatea numai pe 31.12.2013, termenul la care se prevede încheierea procesului de revizuire a pensiilor militare.
Şeful Departamentului juridic,
Cdr.(r) Constantin Alexandru
Jurist

Propuneri la PROIECTUL Legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România – LEGEA SĂNĂTĂŢII.

Către
MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII  PUBLICE           
                            Domnul Secretar de Stat Răzvan Teohari VULCĂNESCU
       Stimate Domnule Secretar de Stat,
Potrivit indicaţiilor Dumneavoastră în şedinţa de lucru a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice din data de 30 august 2012,
Am onoarea a vă ruga să primiţi în numele conducerii centrale a A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, reprezentând interesele şi drepturile a 35.000 de membri (generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în rezervă şi în retragere proveniţi din M.Ap.N.), precum şi ale familiilor acestora, propunerile la PROIECTUL LEGE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA – LEGEA SĂNĂTĂŢII.
I. Câteva opinii de ansamblu :
- Proiectul are o dezvoltare prea mare şi abundă în termeni de specialitate.
- Să se supună exigenţelor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, astfel :
- să fie redactat într-un stil concis  şi simplu ;
- să fie redactat mai simplu (mai uşor de înţeles şi de către nespecialişti, dar cu destinaţie şi pentru aceştia);
- termenii, denumirile şi noţiunile explicite să fie scoase din text şi să fie redactate în anexă, ca parte competentă a legii;
- să fie corelat cu reglementările comunitare şi materie (exemplu, cu cele referitoare la drepturile cadrelor militare din ţările europene şi transatlantice), precum şi cu legile în vigoare din ţara noastră cum este Legea Nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.
II. Propuneri :
2.1. Menţinerea drepturilor gratuite prevăzute de art.26 din legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, care stipulează : „Ofiţerii, maiştri militari şi subofiţerii în rezervă şi în retragere pensionari militari au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente în condiţiile art.23 al (1), lit.a) – respectiv în condiţii similare cu cele pentru cadrele militare active;  la paragraful următor stipulează : „ Membri de familie ai cadrelor militare în rezervă şi în retragere pensionari militari beneficiază gratuit de asistenţă medicală în condiţiile art.23, al.1, lit a)”- respectiv în condiţii similare cu cele pentru membrii de familie ai cadrelor militare în activitate.
Precizăm că, Legea nr.80/1995 este lege organică, iar modificările şi completările ulterioare nu au făcut obiectul articolului sus menţionat. Este deci, în vigoare, şi la art.108 precizează : Prevederile din prezenta lege referitoare la cadrele militare în rezervă şi în retragere pensionari militari se aplică şi celor aflaţi în plată la intrarea în vigoare a prezentei legi”
Considerăm că această reglementare este pe deplin actuală, ea corespunzând eforturilor şi privaţiunilor serviciului militar, atât în plan naţional, cât şi în condiţiile misiunilor armatei în teatrele de operaţii externe, în conformitate cu angajamentele asumate de  România în cadrul alianţelor.
2.2. Art.42, al.(2) : Să se adauge dispoziţia potrivit căreia din comisiile speciale care stabilesc necesarul de medici de familie pentru acoperirea nevoilor de sănătate ale populaţiei, să facă parte şi câte un reprezentant al ministerelor cu reţea proprie de sănătate (exemplu M.Ap.N.). Această posibilitate ar ajuta încadrarea cu medici de familie în zonele deficitare iar, la nevoie, ar facilita autorizarea înfiinţării de noi cabinete de medici de familie.
2.3. Art.58, al.(1), lit.c) şi d) : centrele de diagnostic  şi tratament, laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale şi explorări funcţionale aflate în reţelele proprii ale  ministerelor (exemplu M.Ap.N.) să rămână în continuare în structura şi sub autoritatea acestora.
2.4. Art. 70, 74 şi 77:  Spitalele militare şi – mai cu seamă – spitalele universitare de urgenţe militare (cum este Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” – S.U.U.M.C) – să rămână în funcţiune ca spitale publice de utilitate publică (nu private şi publice) în administrarea ministerelor cu reţea sanitară proprie (exemplu M.Ap.N.), cu  finanţare de la bugetul de stat prin bugetul
ministerelor de resort, cu respectarea   prevederilor din proiectul de lege.
Aceasta, deoarece :
-         au unităţi de primire urgenţe medico-chirurgicale pentru toate nevoile;
-          răspund solicitărilor în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, alte situaţii de criză, precum şi în misiunile din teatrele de operaţii.
Cheltuielile în aceste împrejurări făcute de spitalele militare să fie rambursate de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor respective potrivit prevederilor art.74, al.(2) din proiectul de lege.
          2.5. Art.142 : În structura sistemului de asigurări obligatorii de sănătate să se ,menţină Casa de Asigurări pentru Apărare, Ordine Publică, Siguranţă Naţională, şi Autoritate Judecătorească – CASAOPSNAJ – ca asigurator de sănătate în contract cu
Autoritatea Naţională de Reglementare a Asigurărilor Obligatorii de Sănătate – ANRAOS, conform prevederilor din proiectul de lege. Apreciem că această instituţie corespunde specificului segmentului socio-profesional pentru care a fost creată.
2.6. Art.143 – 151 : Acordul cadru care se elaborează odată la 4 ani de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea de Reglementare a Asigurărilor Obligatorii de Sănătate să aibă la bază şi consultarea reprezentanţilor structurilor asociative ale cadrelor militare active şi în rezervă şi în retragere, alături de celelalte instituţii, cum sunt : Colegiul medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Colegiul medicilor dentişti. Aceasta, deoarece şi asociaţiile sus menţionate au dreptul la opinii în legătură cu cele mai importante reglementări, ca : pachetele de servicii de sănătate, decontarea cheltuielilor din Fondul Naţional de asigurări obligatorii de sănătate, normele  metodologice de aplicare a acordului cadru ş.a.
Se impune ca problema decontării cheltuielilor pentru servicii medicale şi medicamente să fie mai bine reglementată, transparentă şi tratată în detaliu, precis şi clar. Decontarea să fie posibilă în toate casele de asigurări de sănătate şi pentru toţi pacienţii, indiferent de instituţiile furnizoare de servicii medicale şi medicamente şi de domiciliul asiguratului.
            2.7. Art.164 şi art.165: Dacă la formarea, utilizarea şi administrarea F.N.A.O.S  participă şi CASAOPSNAJ, atunci aceasta să participe şi la alocarea cotelor din FOND, ţinând  seama nu numai de principiul solidarităţii sociale dar şi de principiul  contributivităţii asiguraţilor acestei case. Proporţional cu vărsămintele să i se aloce şi fondurile corespunzătoare.
             2.8. Art.218 şi 221 : Coplata care reprezintă o plată suplimentară contribuţiei individuale de 5,5% de asigurări de sănătate – va constitui cu certitudine o povară şi mai grea asupra bugetului pensionarului asigurat, mai cu seamă a pensionarilor cu pensii mici. Aplicându-se cota de 5,5% din pensie şi pentru membri de familie (soţ, soţie, părinţi, copii lipsiţi de venituri), cuantumul pensiei va scădea drastic, ceea ce nu va mai  avea posibilităţi de tratare şi de procurare a medicamentelor. În plus, introducerea coplăţii între 5 şi 90 lei pentru servicii medicale, inclusiv pentru asistenţă medicală de familie, ca să nu mai vorbim de coplata pentru asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, paraclinică şi spitalicească, vor agrava starea de sănătate a unei bune părţi din populaţie. Propunem să se reanalizeze măsura
preconizată de lege în sensul, pe de o parte de micşorarea sau eliminarea unor tarife şi, pe de altă parte, restrângerea coplăţii pentru serviciile medicale.
Cât priveşte asigurările de sănătate facultative, acestea vor fi apanajul doar al celor mai înstăriţi cetăţeni (pacienţi).
2.8.1. Opinăm ca, şi coplata ce revine cadrelor militare în rezervă şi în retragere să intre sub incidenţa gratuităţii prevăzută de Legea nr.80/1995, în aceleaşi condiţii menţionate la propunerea 2.1. din prezenta scrisoare.
        2.8.2. Coplata introdusă ca sursă de venit suplimentară pentru furnizorii de servicii de sănătate ar trebui să fie reglementată pe criterii precise şi transparente. Pentru a-şi atinge cu adevărat scopul, criteriile să constituie un sistem de control şi de garantare a utilizării banilor încasaţi numai  în direcţia îmbunătăţirii calităţii serviciilor de sănătate.
Stimate Domnule Secretar de Stat,
Dorim să subliniem că preocuparea noastră pentru asigurarea condiţiilordecente de viaţă  între care şi cele de sănătate s-a concretizat într-o serie de interveniţii la Ministerul Sănătăţii, cum au fost : Scrisoarea nr.35319.04.2011 adresată Domnului ministru Atilla CSEKE, rămasă fără nici un rezultat; Scrisoarea nr-141/15.02.2012 adresată Domnului ministru Ladislau RITLI cu propuneri concrete şi punctuale la proiectul de lege  de sănătate anterior care, ulterior, a fost retras, rămasă şi ea fără nici un rezultat.
Acum, nutrim speranţa că punctul nostru de vedere şi propunerile conţinute în prezenta scrisoare îşi vor găsi  încorporarea în proiectul legii aflat în lucru şi dezbatere publică, fiind convins că vor contribui la elaborarea unui act normativ realist, viabil, care să asigure o reformare a sistemului public de sănătate.
PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R.
General (r)          Prof.univ.dr.Mihai ILIESCU

joi, 6 septembrie 2012

ANUNŢ IMPORTANT

ÎN ZIUA DE 22.09.2012 BIROUL FILIALEI ORGANIZEAZĂ UN PERINAJ LA MĂNĂSTIRILE DIN JUDEŢUL TULCEA (CELIC DERE, SAON ŞI COCOŞ).
DETALII ŞI ÎNSCRIERI LA SEDIUL BIROULUI PÂNĂ LA 15.09.2012

luni, 3 septembrie 2012

INFORMARE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ

DIN 30.08.2012


1. PROBLEME STATUTAR ORGANIZATORICE
          - În evidenţa filialei sunt 525 de membrii cotizanţi. Din păcate, gradul de încasare a cotizaţiei este în continuare scăzut, doar 70%. Această situaţie va pune în pericol realizarea activităţilor planificate. Vom reveni asupra acestei probleme într-o postare ulterioară.
          - Au încetat din viaţă în luna august, şi s-a păstrat un moment de reculegere în memoria lor: plutonierul adjutant principal FEODOSOF VASILE şi maistrul militar principal PĂTRAŞCU NICOLAE.
          - S-au acordat diplome de excelenţă şi un mic cadou următorilor: colonel (rtg) CURDOV VASILE, maistru militar principal MUŞAT GHEORGHE, la împlinirea vîrstei de 80 de ani şi plutonierului adjutant NEAGU I. NICOLAE la aniversarea celor 70 de ani.
          - S-a definitivat lista de solicitări pentru bilete în staţiunile de odihnă ale armatei pentru anul 2013.
          - S-au adus mulţumiri celor care s-au implicat în desfăşurarea activităţilor dedicate ZILEI MARINEI ROMÂNE şi s-a informat adunarea cu privire la faptul că, la propunerea biroului, s-au acordat diplome de excelenţă din partea tuturor asociaţiilor de la Cercul Militar primarului municipiului Mangalia, domnul Radu Cristian şi comandantului garnizoanei Mangalia, domnul comandor Chirilă Vasile pentru modul în care au organizat şi condus respectivele activităţi şi pentru consideraţia acordată rezervştilor militari şi veteranilor de război.
2. ACTIVITĂŢI CULTURAL EDUCATIVE
       Aspirantul (r) Irimia Cornel a prezentat un scurt material despre semnificaţia istorică a zilei de 23 august.
3. INFO PENSII ŞI DIVERSE
       A fost prezentat proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind reevaluarea pensiilor militare.

      În partea a doua a adunării domnii Romulus Dumitrana, manager de proiecte la Primăria municipiului şi Dan Vucea, consilier personal al primarului au răspuns unei serii de întrebări de interes cetăţenesc privind: situaţia contractului cu SC CALLATIS THERM, introducerea gazelor în oraş, pregătirea pentru sezonul rece 2012/2013, izolarea termică a blocurilor, refacerea trotuarelor, ordinea şi curăţenia în oraş, preţul produselor agro-alimentare, reabilitarea clădirii Comenduirii de garnizoană.